لیست ارتقاء الکترونیکی به استخراج میدان زغال سنگ محدود است