ابزار قدیمی که برای تیز کردن آسیاب سنگ تبر مورد استفاده قرار می گرفت