فک سنگ شکن فک که توسط بدن عمدتاً خارج از بدن شکسته شده است