تأمین کننده های سنگ آهک در آفریقای جنوبی برای استاتیک برق