بازالت زغال سنگ یا فیرز سنگ آهک کرینوئید را در اسید انجام دهید