حد لرزش قابل قبول برای آسیاب ضربه ذغال سنگ به عنوان ایزو