در خرد کردن گودال و چسبندگی زغال سنگ در زمین ملکه ها