به همین دلیل سنگ شکن چکش اندازه ذرات الکترونیکی را شمارش می کند